EXTERMINATOR

EXTERMINATOR to kolejna innowacyjna w skali światowej konstrukcja opracowana i wykonana prze Rafała Witek, stworzona dla najbardziej wymagających strzelców, którzy pragną zdeklasować konkurencje na każdym polu.
Zaprojektowana z myślą o dalekich dystansach gwarantująca precyzję szybkość przeładowania dwutaktowego zamka, zapewniająca niezawodność i powtarzalność działania.
Karabin zasilany magazynkiem z dodatkowymi opcjami dużego kalibru.
Konstrukcja łączy innowacyjną technologie obróbki metali, precyzyjną inżynierie i wyjątkowe materiały, w karabinie wykorzystano aluminium klasy lotniczej z odporną na korozję powłoką ochronną, włókna aramidowe i karbonowe, wysokiej jakości stal nierdzewną, w układzie wyzwalania strzału – tytan i stale maraging oraz aluminium klasy lotniczej z odporną na korozję powłokę anodowania ochronnego .

 

 

EXTERMINATOR is another globally innovative design developed and manufactured by Rafał Witek, created for the most demanding shooters who desire to outclass the competition in every field. Designed with long distances in mind, guaranteeing precision and fast reloading of the two-stroke lock, ensuring reliability and consistent performance. Magazine fed rifle with additional large caliber options. The construction combines innovative metal processing technology, precise engineering, and exceptional materials. The rifle utilizes aircraft-grade aluminum with a corrosion-resistant protective coating, aramid and carbon fibers, high-quality stainless steel, titanium and maraging steels in the firing mechanism, as well as aircraft-grade aluminum with a corrosion-resistant anodized protective coating.

 

 

 

Modułowa konstrukcja, pozwala w nieskrepowany sposób personalizować karabin.

Składana kolba oraz proste rozkładanie broni umożliwia łatwy transport.

 

Moduły

Moduły 2

 

The modular construction allows for an unrestrained way of personalizing the rifle. The folding stock and straightforward disassembly of the weapon enable easy transportation.

 

Mechanizm wymiany lufy: system demontażu i montażu lufy, za pomocą klucza impulsowego

 

Barrel replacement mechanism: barrel disassembly and assembly system, using an impulse key.

 

 

Montaż lufy zcalone

 

Moduł

 

Rafał Witek opracował własną konstrukcję zamka dwutaktowego w której ryglowanie następuję poprzez obrót głowicy ryglującej. 20 rygli, pozwala uzyskać imponująca powierzchnię ryglowania 554mm2 co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo dla strzelca nawet przy największych kalibrach (50 BMG).

 

Rafał Witek developed his own design for a two-stroke bolt in which the locking occurs through the rotation of the locking head. With 20 locking lugs, it achieves an impressive locking area of 554mm2, ensuring the highest level of safety for the shooter even with the largest calibers (50 BMG).

 

Wąska tolerancja wykonania zapewnia stabilność i powtarzalność wprowadzania naboju do komory a pocisku do stożka przejściowego. Współpraca elementów na linii wyzwalacz, głowica ryglująca, lufa odgrywa zasadniczą rolę w uzyskaniu celność broni, bowiem jest niedopuszczalne aby w okresie między poszczególnymi strzałami elementy te zmieniały swoje położenie.

 

The narrow tolerance of execution ensures stability and repeatability of introducing the cartridge into the chamber and the projectile into the transition cone. The cooperation of elements along the trigger, locking head, and barrel line plays a crucial role in achieving the accuracy of the weapon, as it is unacceptable for these elements to change their position between individual shots.

 

 

 

 

Ryglowanie następuję wyłącznie poprzez ruch rączki, która wprowadza w ruch obrotowy głowicę ryglującą.

W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań, nasza konstrukcja zamka zapewnia idealne położenie naboju w komorze nabojowej przy każdym załadowaniu.

Skrócony lot iglicy tytanowej do 5 mm pozwala uzyskać błyskawiczne odpalanie .

 

Locking occurs solely through the movement of the handle, which sets the locking head into rotational motion.

Compared to previous solutions, our lock design ensures the ideal positioning of the cartridge in the chamber with every loading.

The shortened travel of the titanium firing pin to 5 mm allows for instantaneous ignition.

 

 

 

 

 

System wyzwalania strzału , broń nie posada tradycyjnego mechanizmu spustowego, Rafał Witek opracował całkowicie innowacyjny system wyzwalania, odpalanie następuję kciukiem przycisk umieszczony został w osi lufy, pozostałe palce mogą pewnie obejmować chwyt broni i pewnie trzymać broń.
Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować błędy strzelca tzw., zerwanie strzału. To rozwiązanie ma swoje uzasadnienie w budowie anatomicznej dłoni, kciuk bowiem ma znacznie większą autonomie ruchu w przeciwieństwie do pozostałych palców których ruch ogranicza powięź łącząca 4 palce.

System umożliwia ograniczyć opór wyzwalacza do naprawdę niewielkich parametrów, wyzwalanie opiera się na systemie kulek i wykorzystaniu minimalnej powierzchni styku między nimi, wyzwolenie polega na wytrąceniu kulki z powierzchni styku używając przy tym minimalnej siły.
rozwiązanie umożliwia regulacje do naprawdę minimalnych oporów w tym modelu wyregulowano siłę nacisku wyzwalacza na 300gr.

 

 

The firing trigger system, the weapon does not have a traditional trigger mechanism. Rafał Witek developed a completely innovative firing system, the firing occurs by pressing a thumb button placed in line with the barrel, the remaining fingers can firmly grip the weapon and hold it securely. This solution allows eliminating shooter errors, the so-called jerking of the shot. This solution is justified by the anatomical structure of the hand, as the thumb has much greater autonomy of movement in contrast to the other fingers whose movement is limited by the fascia connecting the 4 fingers. The system allows limiting the trigger resistance to truly minimal parameters. The triggering is based on a ball system and utilizing a minimal contact surface between them. Triggering involves dislodging the ball from the contact surface using minimal force. The solution enables adjustment down to truly minimal resistances. In this model, the trigger press force has been adjusted to 300 gr.

 

 

 

Zamek porusza się po kolbie skraca długość broni

The bolt moves along the receiver, shortening the length of the weapon

 

 

Lufa: wykonana procesie kształtowania plastycznego na zimno metodą buton rifling stabilizowana termicznie o długości 28cal, kontur lufy z charakterystycznym pogrubieniem gwarantujący ścisłe utrzymanie pierwotnej geometrii przewodu prowadzącego w chwili opuszczania przez pocisk lufy w połączeniu z wykonaną prostopadle do osi lufy i symetrycznie w stosunku do osi lufy koroną stanową idealne warunki do uzyskania precyzyjni strzału.

 

Manufactured through a cold plastic forming process using the buton rifling method, thermally stabilized, 28 inches long. The barrel contour features a characteristic thickening that ensures the initial geometry of the bore is maintained when the projectile exits the muzzle. Combined with a muzzle crown cut perpendicular to and symmetrically around the barrel axis, this creates ideal conditions for achieving precise shots.

 

 

Lufa

 

 

 

Stopka i bakaStopka kolby:  szybkie rozkładanie kolby przy użycia zamka, bez narzędziowo regulowana zarówno wysokość, jak i kąt kolby. Długość kolby można regulować bez użycia narzędzi, Regulowana baka policzkowa:  regulacja boczna/wysokość także odbywa się bez użycia narzędzi. ergonomiczny chwyt karbonowy..

 

 

bakaThe stock folding feature allows for quick folding of the stock using a latch, without the need for tools. Both the height and angle of the stock can be adjusted tool-free. The length of the stock also can be adjusted without the use of tools. The cheek rest can be adjusted laterally and vertically, also without the need for tools. It provides an ergonomic carbon fiber grip.

 

 

Mężczyzna z karabinem

 

 

Karabin

 

 

 

 

Tarcza